Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koersvaren training & coaching.

Artikel 1 Toepasselijkheid.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Koersvaren evenals op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Koersvaren die afwijking schriftelijk heeft bevestigd. Deze voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
Artikel 2: Definities.
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Koersvaren: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Koersvaren in het kader van de uitoefening van zijn beroep een opdracht met een opdrachtgever overeenkomt.
Opdracht: Het verrichten van diensten op het gebied van training, advisering, coaching. Opdrachtgever/cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon die met Koersvaren training, advisering, coaching overeenkomt.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij Koersvaren zich jegens opdrachtgever/ cliënt verbindt tot het tegen betaling verrichten van diensten t.b.v. de opdrachtgever/cliënt. Opdrachtgevertarief: Het tarief dat Koersvaren aan de opdrachtgever in rekening brengt per dagdeel/opdracht/uur zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
Artikel 3: opdracht
a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdrachtgever een door Koersvaren uitgebrachte offerte schriftelijk heeft geaccepteerd c.q. een aanmeldingsformulier heeft ondertekend, dan wel de opdrachtgever op andere wijze doet blijken de aanbieding te hebben geaccepteerd.
b. De opdrachtgever die zich heeft aangemeld voor een workshop, training of opleiding etc. kan die aanmelding annuleren. Er gelden de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de training, opleiding of workshop brengt Koersvaren niets in rekening. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de training brengt Koersvaren 50% van het totale bedrag in rekening.
Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de training brengt Koersvaren het volledige bedrag in rekening.
Als de deelnemer niet annuleert of pas na aanvang van de training, workshop of andere activiteit georganiseerd door Koersvaren is hij verplicht het totaalbedrag te voldoen.
Indien een coaching gesprek binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, kan de opdrachtgever / cliënt dit gesprek slechts inhalen indien de opdrachtgever daarvoor het geldende uurtarief voor coaching of training voldoet.
Annulering training, opleiding, workshop of coaching door Koersvaren:
Indien het aantal inschrijvingen voor enigerlei training, workshop of bijeenkomst onder het aantal van vier blijft of daalt, behoudt Koersvaren zich het recht voor om deze activiteit te annuleren.
Als Koersvaren besluit te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk 1 week van te voren op de hoogte.
Annulering coaching of andere privé sessies: Koersvaren behoudt zich het recht voor de afspraak te verzetten wegens overmacht.

Overmacht: Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt een of meer docenten of de gereserveerde locatie voor het houden van training, opleiding of workshop niet beschikbaar zijn. In geval van overmacht stelt Koersvaren alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden. Als het niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende trainer te vinden of een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren. Bij annulering van de training op grond van dit artikel is Koersvaren niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever. Onder overmacht wordt ook verstaan: ziekte of bedrijfsomstandigheden die het onmogelijk maken de afspraken, training, workshop of opleiding door te laten gaan. Koersvaren stelt dan alles in het werk om opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
c. Door instemming met het door Koersvaren gepresenteerde plan van aanpak geeft de opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die van dit plan deel uit maken. Een wijziging van het plan van aanpak zal door Koersvaren als meer- dan wel minderwerk worden gefactureerd, tenzij partijen een uurtarief hebben afgesproken.
d. Deelnemers aan trainingen, workshops of opleidingen schrijven zich in door een opgaveformulier in te vullen en te verzenden via de website van Koersvaren. Na ontvangst van het opgaveformulier verzendt Koersvaren een bevestiging van deelname aan de deelnemer. Dit gebeurt per e-mail. De bevestiging van deelname bevat in elk geval een beschrijving van de betreffende training. Binnen zeven dagen na verzending van de bevestiging van deelname kunnen deelnemers hun inschrijving kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de inschrijving definitief. Door hun inschrijving definitief te laten worden, gaan deelnemers akkoord met de toegezonden beschrijving van de training en de leveringsvoorwaarden.
Artikel 4: Vrijblijvendheid offertes.
Alle offertes van Koersvaren zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen. Als binnen deze periode niet tot opdracht is overgegaan zal desgewenst een nieuwe offerte opgesteld worden.
Artikel 5: Duur van de opdracht
De opdracht kan worden aangegaan voor een vastgestelde tijd of voor een bepaalde periode met een objectief beschreven einde en/of gebeurtenis, of voor onbepaalde tijd.
Artikel 6: Opzegging opdracht.
De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds, alleen schriftelijk, worden opgezegd met een opzegtermijn van 4 weken. In geval van overmacht of bij onvoldoende aanmeldingen voor training, workshop of andere activiteit is artikel 3 van toepassing.
Artikel 7: Einde van de opdracht
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege: door het verstrijken van de vastgestelde tijd, doordat zich een objectief beschreven einde en/of gebeurtenis voordoet als beschreven in artikel 5. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt na een opzegtermijn van 4 weken, gerekend vanaf de datum poststempel van het verzoek tot opzegging.
Artikel 8: Aansprakelijkheid/kwaliteit.
De resultaten van toepassing en het gebruik van de door Koersvaren geleverde diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten Koersvarens invloed liggen. Ofschoon de opdracht door Koersvaren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Koersvaren daarom geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door Koersvaren aan de opdrachtgever/cliënt in rekening is gebracht. Klachten over de dienstverlening van Koersvaren dienen schriftelijk -binnnen 14 dagen na factuurdatum- bij Koersvaren ingediend te worden. Bij het inschakelen van derden zal Koersvaren steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen; zij is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Aanspraken tot schadevergoeding dienen op straffe van verval van recht binnen een termijn van een jaar na afloop van de opdracht bij de bevoegde rechter aanhangig te zijn gemaakt.
Koersvaren kan niet instaan voor de kwaliteit van het werk van derden. Hieronder vallen in elk geval de kwaliteit van de gehuurde trainingsruimtes en de kwaliteit van de catering
Artikel 9: Tarief.
De vaststelling van het tarief of honorarium en de wijze waarop wordt gedeclareerd, worden in de overeengekomen opdracht opgenomen. De verschuldigde honoraria worden voor opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien op basis van de ontwikkeling van lonen en prijzen, zulks met inachtneming van overheidswege vastgestelde, respectievelijk met haar overeengekomen regels. Tariefswijzigingen op deze basis worden aan opdrachtgever schriftelijk meegedeeld. Alle tarieven zijn exclusief BTW en administratiekosten.
Artikel 10: Betaling.
Betaling van facturen en declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting en zonder recht op schuldvergelijking. Aanmerkingen op of klachten over de door Koersvaren gezonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan aan Koersvaren schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling ervan niet op. Bij overschrijding van de in de vorige alinea genoemde betalingstermijn is Koersvaren gerechtigd rente in rekening te brengen, in overeenstemming met het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente is door de opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Indien Koersvaren genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed. Koersvaren factureert niet nagekomen privé afspraken volledig indien deze niet 24 uur voor de tijd/datum van de afspraak zijn afgezegd. Betaling van facturen dient altijd door opdrachtgever te worden voldaan. De opdrachtgever/cliënt is verantwoordelijk voor declaratie van facturen bij derden.
Artikel 11: Vertrouwelijkheid.
Koersvaren verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens welke zij in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever of van derden in opdracht van de opdrachtgever ontvangt, zulks indien en voor zover de vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding naar algemene normen redelijkerwijs vereist.
Artikel 12: Intellectueel eigendom
Alle door Koersvaren aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde materialen waarop intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende overeenkomst, haar eigendom. De opdrachtgever erkent en respecteert deze rechten door het aangaan van een opdracht met Koersvaren dan wel door het verstrekken van een opdracht, en verplicht zich deze materialen niet door te (laten) leveren, ter inzage of ter beschikking aan derden te stellen dan wel te gebruiken in welke vorm en op welke wijze dan ook, niet dan na schriftelijke toestemming van Koersvaren.
13: Geschillen
Op alle met Koersvaren gesloten overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Koersvaren gesloten overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde recht in de plaats van vestiging van Koersvaren.

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/f/d/3/koersvaren.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

CONTROLE *